zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Aktualności

 

Wersja do druku
Pokaż aktualności z roku:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej

28.11.2023

                                                                                  

           ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.      Zamawiający:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz.

2.       Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zmówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla osób, którym przyznano na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu pomoc w formie zakupu posiłku.

3.      Termin realizacji zamówienia:– 12 miesięcy,  od 02.01.2024r. do 31.12.2024r.

4.      Kryteria wyboru oferty:
Cena:  70%;
Inne:   30%;

5.      Inne istotne warunki zamówienia:

·         Wykonawca będzie świadczył usługę cateringową dla osób korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Przewiduje się, że obiady będzie pobierało średniomiesięcznie 20 osób.

·         Obiady muszą składać się z dwóch dań- zupy i drugiego dania. Przewiduje się dwa razy w tygodniu drugie danie bezmięsne, dwa razy dania mięsne, w piątek danie rybne. Kaloryczność i gramatura posiłków odpowiednia dla osób dorosłych.

·         Ciepłe obiady przygotowywane będą w pojemnikach termoizolacyjnych wraz z kompletem jednorazowych sztućców.

·         Posiłki wydawane będą codziennie w dni robocze, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 1130 – 13.30.

·         Wykonawca zapewni odbiór posiłków w swojej siedzibie.

6.      Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”. Do oferty należy załączyć wymagane załączniki:

-        dokumenty rejestracyjne firmy,

-        decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzeniu obiektu w zakresie produkcji i przygotowywania posiłków,

-        decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie żywienia w formie cateringowej.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta na usługi polegającej na przygotowaniu i wydaniu w siedzibie dostawcy dwudaniowych obiadów w dni robocze”.

Ofertę złożyć można w formie pisemnej lub elektronicznej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed upływem terminu składania ofert:

Pocztą: MOPS Przasnysz, ul. J. Kilińskiego 2. 06-300 Przasnysz, osobiście: pok. nr 1 (sekretariat MOPS),  pocztą elektroniczną: sekretariat@mopsprzasnysz.pl.

7.      Warunki płatności:termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia do 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku.

8.      Termin złożenia ofert:

Ofertę złożyć należy do dnia 15 grudnia 2023 roku do godz. 15.30.
 

 

 

/-/ Joanna Cieślik

 DYREKTOR

 Miejskiego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Przasnyszu

 

Zapytanie ofertowe

Oferta

Klauzula informacyjna

Wypłaty zasiłków w kasie za m-c styczeń 2023r.

16.01.2023

                              

 

Zasiłki w kasie MOPS za m-c styczeń 2023 r. będą wypłacane w następujących dniach:

                                                                      

 

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat