zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

29.06.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NA

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz.

 

1.      Stanowisko pracy:

Podinspektor na stanowisku ds. realizacji:

- ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

2.        Warunki pracy:

          1) wymiar czasu pracy – 1 etat,

          2) praca jednozmianowa w pozycji siedzącej,

          3) narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,

          4) bezpieczne warunki pracy

3.        Wymagania niezbędne:

1)    obywatelstwo polskie,

2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)    brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)    nieposzlakowana opinia,

5)    wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalizacji :prawo, administracja

6)    dobra znajomość obsługi komputera, w tym edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego.

4.        Wymagania dodatkowe:

1)    znajomość bieżącej działalności MOPS,

2)    znajomość ustaw:

a)    ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,,

b)    rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze,

c)    rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”,

d)    ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

e)    ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

3)    obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel),  Internet,

4)    umiejętność pracy w zespole i kultura osobista,

5)    komunikatywność, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

6)    odporność na stres,

7)    rzetelność, sumienność, odpowiedzialność i skrupulatność, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

8)    umiejętność pracy pod presją czasu,

9)    umiejętność planowania i organizacji pracy własnej.

5.       Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku:

1)    Środowisko pracy: Godziny pracy stałe (7:30 – 15:30 ; wtorek – godz. 9:00 – 17:00)Praca jest wykonywana na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  pomieszczeniu biurowym. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy i inny biurowy.

2)    Środki pracy:Komputer z drukarką, kserokopiarka i typowe narzędzia  niezbędne w pracy biurowej.

3)    Wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne: Pracę na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, choć wymaga dobrej komunikatywności i biegłej znajomości przepisów prawa wymaganych na tym stanowisku.. Praca  nie wymaga szczególnych wymagań zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia. Od pracowników wymaga się podstawowych badań lekarskich.

6.      Zadania wykonywane na stanowisku:

1)    analizowanie przyjętych wniosków w zakresie świadczenia wychowawczego oraz rządowego programu „Dobry start,”

2)    prowadzenie dokumentacji osób korzystających ze świadczeń wychowawczych oraz programu „Dobry start”,

3)    prowadzenie rejestrów i ewidencji osób ubiegających się o świadczenia wychowawcze oraz osób korzystających z programu „Dobry start,”

4)    prowadzenie korespondencji związanej ze sprawami wynikającymi z zakresu czynności,

5)    wprowadzanie danych do Programu TOP-TEAM „Świadczenia rodzinne”          i przygotowywanie projektów decyzji,

6)    przygotowywanie list wypłat świadczeń wychowawczych, świadczeń   rodzinnych i świadczeń wypłacanych w ramach programu „Dobry start”

7)    sporządzanie sprawozdań w zakresie  świadczeń wychowawczych, rodzinnych i programu „Dobry start”

8)    prowadzenie windykacji zobowiązań  bieżących.

9)    współpraca z instytucjami: OPS, PUP, ZUS, US, komornicy, sądy i prokuratura  w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych.

10) bieżąca kontrola realizacji budżetu.

11) planowanie potrzeb w zakresie realizacji świadczeń wychowawczych i świadczeń wypłacanych z programu „Dobry start”

12) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach .

13) terminowa, staranna i zgodna z obowiązującymi przepisami realizacja powierzonych zadań

7.    Wymagane dokumenty:

1)  życiorys (CV),

2)  list motywacyjny,

3)  kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie lub zaświadczenia o stanie odbytych studiów (w razie potrzeby oryginały do wglądu Komisji Rekrutacyjnej),

4)  kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (w razie potrzeby oryginały do wglądu Komisji Rekrutacyjnej),

5)  kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

6)  kwestionariusz osobowy (stanowiący załącznik nr 1  do ogłoszenia),

7)  oświadczenie o wyrażeniu zgody kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia),

8)  oświadczenie o niekaralności,

9)  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

10)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

8.    Etapy procesu selekcji i wyboru kandydata:

 

I etap:  weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji.

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania określone w pkt 3.

II etap:  rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną lub telefonicznie. Techniki selekcji i dobór narzędzi rekrutacyjnych uzależnione będą od aplikacji i mogą ulec zmianie, o czym zostaną powiadomieni kandydaci spełniający wymagania formalne.

 

a)    INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU:      

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (http://www.mopsprzasnysz.pl/) w zakładce AKTUALNOŚCI oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. Św. Stanisława Kostki 5.

 

b)    INFORMACJE DODATKOWE:

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, zaświadczenia oraz oświadczenia dla ważności wymagają autoryzacji (muszą być odręcznie podpisane) przez Kandydata, pod rygorem odrzucenia oferty.

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt 3. ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełniają wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu, zostaną odesłane kandydatom.

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

Zastrzega się prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub nie dokonanie wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Informacja o naborze oraz informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu http://www.mopsprzasnysz.pl/oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. Św. Stanisława Kostki 5.

Ogłoszenie jest naborem w rozumieniu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 29 752 28 83.

 8.     Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie, pokój numer 43  lub przesłać na adres: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci" w terminie do dnia 11.07.2018 r. do godziny 15:30 (decyduje data faktycznego wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu).

Aplikacje, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór na stanowisko będzie prowadzony przez Komisję rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu, w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest wyższy niż 6%.

 

 

    

Dyrektor MOPS Przasnysz

  /-/  Joanna Cieślik 

 Przasnysz, dnia 29 czerwca 2018 r.

Załącznik:

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody

 

Wersja do druku
« inne aktualności

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat