Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie - rok 2008

Tytuł projektu – „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej MOPS w Przasnyszu”

Nazwa beneficjenta – Urząd Miasta

Dane teleadresowe biura projektu – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, telefon 29 752 28 83, e-mail mopsprzasnysz@poczta.onet.pl

Zródła dofinansowania projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Okres realizacji projektu – 1.06.2008r. do 31.12.2008r.

Całkowita wartość projektu, w tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych – 131 613 zł, w tym dofinansowanie z EFS – 117 794 zł.

Cele, rezultaty, działania projektu
Cel główny - przygotowanie bezrobotnych kobiet korzystających ze świadczeń pomocy społecznej do wejścia na rynek pracy
Cele szczegółowe:

 • zwiększenie poziomu samooceny i zaufania we własne możliwości,
 • zwiększenie motywacji do działania,
 • nabycie konkretnych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie zatrudnienia,
 • nabycie umiejętności w zakresie obsługi komputera  i internetu,
 • integracja grupy umożliwiająca podejmowanie wspólnych działań.

Działania realizowane w ramach projektu
Zadanie 1 – aktywna integracja. W ramach projektu kompleksowym wsparciem objęto 12 osób. Cykl szkoleniowo – warsztatowy przygotował uczestniczki projektu do wykonywania zadań opiekunki osób starszych i opiekunki do dzieci. Zajęcia odbywały się w ramach następujących modułów:

 • moduł psychologiczno – pedagogiczny – 97 godzin
 • moduł medyczno – środowiskowy – 55 godzin
 • moduł zasady zdrowego żywienia – 12 godzin
 • moduł prawny – 8 godzin
 • moduł doradztwa zawodowego – 82 godziny

Przeprowadzony został również kurs komputerowy w liczbie 120 godzin. Uczestniczki projektu odbyły praktyki zawodowe w ilości 70 godzin w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a`Paulo w Przasnyszu oraz w miejskich przedszkolach. W celu integracji uczestniczek odbyły się dwie wyjazdowe sesje grupowe:

 • do Warszawy – wyjazd połączony z wizytą w teatrze
 • wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego dla uczestniczek projektu i ich rodzin

W czasie trwania cyklu szkoleniowego prowadzona była przez pracowników socjalnych grupa samopomocowa. Ponadto beneficjentki wykonały badania w zakresie medycyny pracy.
Zadanie 2 – praca socjalna. W ramach przyznanych środków zatrudnionych zostało dwóch pracowników socjalnych. Do ich obowiązków oprócz wykonywania zadań w projekcie należało również świadczenie pracy socjalnej na rzecz podopiecznych OPS. Pracownicy socjalni opracowali kontrakty socjalne, monitorowali ich realizację oraz po zakończeniu projektu dokonali oceny ustaleń zawartych w kontrakcie.
Zadanie 3 – zasiłki i pomoc w naturze. Przez okres trwania projektu beneficjentki otrzymały zasiłki celowe z przeznaczeniem na zabezpieczenie uzasadnionych potrzeb wypłacone w 3 transzach. Na realizację tego zadania została przeznaczona kwota 13 819zł.
Zadanie 4 – promocja projektu.  Promocja projektu obejmowała:

 • wykonanie tablicy informacyjnej projektu,
 • przygotowanie teczek ofertowych, notesów i długopisów z logo EFS,
 • zakupienie aparatu fotograficznego i projektora niezbędnych do prezentacji multimedialnych,
 • informacje o projekcie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta i w lokalnej prasie
 • przeprowadzenie seminarium podsumowującego przebieg projektu.

Zadanie 5 - zarządzanie projektem. Do realizacji projektu powołany został Zespół projektowy w składzie 6 –osobowym w tym koordynator projektu i księgowa projektu. Zespól monitorował przebieg realizacji projektu, opracował dokumenty projektowe, nadzorował właściwą realizację cyklu szkoleniowego.

Rezultaty projektu
Twarde rezultaty:

 • Zawarcie kontraktów socjalnych z 12 osobami.
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych i nabycie umiejętności w zakresie opieki nad osobami starszymi i dziećmi, potwierdzone uzyskaniem certyfikatu.
 • Nabycie umiejętności w zakresie korzystania z technik informacyjno – komunikacyjnych i obsługi komputera.
 • Zrealizowanie 258 godzin szkolenia zawodowego i 120 godzin kursu komputerowego.
 • Przeprowadzenie 70 godzin praktyk zawodowych w ramach integracji zawodowej.
 • Powstanie grupy samopomocowej.
 • Ukończenie warsztatów psychologicznych przez 12 osób.

Miękkie rezultaty:

 • Nabycie kluczowych umiejętności pracowniczych.
 • Wzrost wiedzy na temat lokalnego rynku pracy.
 • Podwyższenie poziomu samooceny.
 • Zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy.
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 • Nabranie pewności siebie w kontaktach interpersonalnych.

Odbiorcy projektu - odbiorcami projektu były osoby korzystające z pomocy społecznej, niepracujące w wieku aktywności zawodowej. W projekcie uczestniczyło 12 kobiet.

Instytucja koordynująca wydatkowanie środków- wydatkowanie środków koordynował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

Skład Zespołu Projektowego:
Elżbieta Sadowska – koordynator projektu
Magdalena Król – pracownik socjalny
Katarzyna Przybysz – pracownik socjalny
Wioletta Dudek – pracownik socjalny
Joanna Cieślik – Dyrektor MOPS
Anna Sęk – Główny Księgowy MOPS

Data złożenia, data rozpatrzenia i zawarcia umowy

 • Data złożenia wniosku – 27.05.2008r.
 • Data rozpatrzenia – 30.09.2008r.
 • Data zawarcia umowy – 3.12.2008r.

Nabór uczestników do projektu, kryterium zakwalifikowania się, forma naboru do projektu – w pierwszym etapie rekrutacji wyłoniono osoby wykonujące zadania opiekunek osób starszych w ramach prac społecznie użytecznych. Następnie pracownicy socjalni z Zespołu projektowego na podstawie wywiadów środowiskowych będących w dyspozycji MOPS oraz w wyniku przeprowadzonych rozmów wyłonili grupę 12 kobiet do udziału w projekcie. Ostateczną decyzję odnośnie uczestniczek projektu podjął Dyrektor MOPS.