Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie - rok 2009

Tytuł projektu – „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie”

Nazwa beneficjenta – Miasto Przasnysz/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dane teleadresowe biura projektu – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, telefon 29 752 28 83, e-mail mopsprzasnysz@poczta.onet.pl

Zródła dofinansowania projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Okres realizacji projektu – 1.01.2009r. do 31.12.2009r.

Całkowita wartość projektu, w tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych – 184 740 zł, w tym dofinansowanie z EFS – 165 342,30 zł.

Cele, rezultaty, działania projektu
Cel główny projektu – zwiększenie szans na rynku pracy 17 bezrobotnych osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Przasnyszu
Cele szczegółowe:

 • zwiększenie poziomu samooceny i zaufania we własne możliwości,
 • zwiększenie motywacji do działania,
 • nabycie umiejętności z zakresu poruszania się na otwartym rynku pracy
 • wzmocnienie psychologiczne osób bezrobotnych,
 • wzrost umiejętności autoprezentacji i kreowania własnej osoby.

Działania realizowane w ramach projektu
Zadanie 1 – aktywna integracja. Projekt zakładał do wsparcia grupy docelowej wykorzystanie jako narzędzia kontraktu socjalnego, w którym zastosowanie będą co najmniej trzy instrumenty aktywnej integracji. W ramach zadania zrealizowano 16 dwudniowych sesji warsztatowych, łącznie 192 godziny szkoleniowe o charakterze kompetencyjnym, wspierająco- motywującym, wyposażającym w umiejętności pozwalające na poszukiwanie pracy oraz jej utrzymanie. Planowane wsparcie przewidywało zajęcia grupowe, warsztatowe i doradztwo indywidualne (prowadzone przez doradcę zawodowego, socjologa, trenerów umiejętności społecznych). Przez okres trwania projektu regularnie spotykała się grupa samopomocowa prowadzona przez pracowników socjalnych. Ponadto uczestniczki projektu wykonały badania w zakresie medycyny pracy sprawdzające ich stan zdrowia. Do dyspozycji beneficjentek był także radca prawny, który udzielał indywidualnych porad prawnych dotyczących prawa rodzinnego i prawa pracy.
W celu integracji uczestników projektu zorganizowano trzy wyjazdowe sesje grupowe:

 • wyjazdowe spotkanie do gospodarstwa agroturystycznego, z udziałem beneficjentów i Zespołu projektowego. Celem było wzajemne poznanie i integracja uczestników projektu i merytorycznych pracowników.
 • wyjazd do Warszawy, połączony z wizytą w teatrze. Cel- wzmocnienie udziału w projekcie, integracja grupy.
 • spotkanie podsumowujące realizację projektu z udziałem rodzin beneficjentów. Celem było wzmocnienie relacji rodzinnych i zachęcenie członków rodzin do aktywizacji najbliższych i wytrwałości w dalszych działaniach po zakończeniu projektu.

Zadanie 2 – praca socjalna. Pracę socjalną realizowało trzech pracowników socjalnych, w tym jeden zatrudniony ze środków projektu:

 • wstępna kwalifikacja do projektu,
 • sporządzenie wywiadów, zebranie oświadczeń i deklaracji uczestnictwa w projekcie,
 • przygotowanie i podpisanie kontraktów socjalnych,
 • prowadzenie grupy samopomocowej.

Zadanie 3 – zasiłki i pomoc w naturze. Uczestnikom projektu wypłacono zasiłki celowe z przeznaczeniem na pokrycie bieżących potrzeb związanych z udziałem tych osób w projekcie oraz na zabezpieczenie innych uzasadnionych potrzeb. Zasiłki wypłacane zostały w 4 transzach. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 19.397,70 zł.
Zadanie 4 – zarządzanie projektem Projekt realizował Zespół projektowy w składzie 6-osobowym. Koordynator projektu odpowiadał za monitoring, dokumentację, sprawozdawczość a także ewaluację projektu. Po stronie Dyrektora MOPS pozostał nadzór nad realizacją projektu oraz zawieranie umów i rozwiązanie prawnych aspektów projektu.
Zadanie 5 - promocja projektu. Przez czas trwania projektu prowadzone były działania promocyjne. Służyły temu ukazujące się cyklicznie artykuły prasowe oraz informacje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta. W lokalnej prasie ukazało się ogłoszenie prasowe informujące o realizacji projektu. Przygotowano materiały promocyjne – teczki ofertowe na dokumenty, notesy, długopisy z logo EFS oraz plakaty. Projekt zakończyło seminarium podsumowujące jego efekty z udziałem wszystkich uczestników i władz miasta.

Rezultaty projektu
Twarde rezultaty:

 • Liczba zawartych kontraktów – 17.
 • Liczba osób objętych cyklem szkoleniowym – 17.
 • Liczba osób, które ukończą szkolenie – 17.
 • Liczba osób, które ukończą kurs komputerowy – 17.
 • Liczba uczestników, którzy zostaną skierowani do doradcy zawodowego PUP w celu zakwalifikowania do szkoleń zawodowych – 17.

Miękkie rezultaty:

 • Nabycie bądź zwiększenie umiejętności społecznych.
 • Podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości uczestników projektu.
 • Zwiększenie zdolności komunikacyjnych.
 • Nabycie umiejętności autoprezentacji.
 • Zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i przezwyciężanie trudności życiowych.
 • Zwiększenie gotowości i motywacji do poszukiwania pracy.
 • Zwiększenie umiejętności związanych z pełnieniem ról społecznych.

Odbiorcy projektu - odbiorcami projektu były osoby korzystające z pomocy społecznej, niepracujące, w wieku aktywności zawodowej. Projekt zakładał uczestnictwo 17 osób. W trakcie trwania projektu 2 osoby podjęły pracę, wobec czego dwie beneficjentki weszły do projektu w późniejszym czasie. Łącznie w edycji projektu w 2009r. uczestniczyło 19 kobiet.

Instytucja koordynująca wydatkowanie środków- wydatkowanie środków koordynował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

Skład Zespołu Projektowego:
Anna Juklaniuk – koordynator projektu
Katarzyna Przybysz – pracownik socjalny
Wioletta Dudek – pracownik socjalny
Elżbieta Sadowska– pracownik socjalny
Joanna Cieślik – Dyrektor MOPS
Anna Sęk – Główny Księgowy MOPS

Data złożenia, data rozpatrzenia i zawarcia umowy

 • Data złożenia wniosku – 27.02.2009r.
 • Data rozpatrzenia – 22.06.2009r.
 • Data zawarcia umowy – 26.08.2009r.

Nabór uczestników do projektu, kryterium zakwalifikowania się, forma naboru do projektu – wstępną kwalifikację do projektu przeprowadzili pracownicy socjalni wskazując 38 osób bezrobotnych, które poddane zostały procesowi rekrutacji. Rekrutację przeprowadził zewnętrzny ekspert – psycholog, stosując metodę testów i pogłębionych wywiadów indywidualnych. Proces rekrutacji pozwolił na zdiagnozowanie oczekiwań beneficjentów i dostosowanie kursów narzędziowych do rozpoznanych indywidualnych potrzeb uczestników. Końcowym efektem rekrutacji był raport zawierający bilans kompetencji każdego uczestnika projektu.