Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Witamy na stronie Projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na usamodzielnienie!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu

realizuje w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku kolejny projekt systemowy pod nazwą:

„Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie”

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,

Działanie7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

                Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 19 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Jego adresatami są osoby bezrobotne, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. W ramach projektu powołano Klub Integracji Społecznej. Jest to jednostka organizacyjna w strukturze MOPS, której celem jest realizacja działań umożliwiających udzielanie osobom pomocy w odbudowaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do czynienia ról społecznych, w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych jako wartości na rynku pracy. Jest to również miejsce, gdzie udziela się wsparcia dla integrowania się grup osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych, to miejsce pomagające samoorganizować się jego członkom, podejmować przez nich wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym do tworzenia własnych miejsc pracy. Część szkoleń w KIS prowadzi zewnętrzna firma szkoleniowa, w której zatrudnieni są doświadczeni pracownicy naukowi renomowanych wyższych uczelni.

                W projekcie biorą udział dwie grupy uczestników. Jedna zaawansowana, do niej skierowano kobiety biorące udział w projektach systemowych MOPS w latach 2008 i 2009, które do tej pory nie podjęły żadnej aktywności zawodowej. Grupa ta w liczbie 11 osób rozpoczęła zajęcia 27 kwietnia 2010 roku i zakończy je z końcem września. Grupa zaawansowana pracuje głównie z psychologiem, doradcą zawodowym, pracownikami socjalnymi. Prowadzone są zajęcia psycho- edukacyjne w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej, edukacja w grupie samokształceniowej z udziałem specjalistów – ekspertów, badanie preferencji zawodowych, kształtowanie postawy pro- aktywnej budowanie indywidualnych planów działania. Po zakończeniu zajęć uczestnicy będą przygotowani i mogą podjąć próbę utworzenia spółdzielni socjalnej.

               Drugą grupę w liczbie 8 osób będą stanowiły osoby bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowo w wieku 40+ ( od 40 lat do 64 lat) zamieszkałe na terenie miasta Przasnysza, które rozpoczną swój udział w projekcie w lipcu, zakończą w grudniu. Nie jest wymagana rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zgłaszające się osoby nie muszą korzystać ze świadczeń ośrodka pomocy społecznej.Wkrótce rozpocznie się rekrutacja uczestników do tej grupy. Zajęcia dla grupy początkującej nakierowane będą w większym stopniu na wzajemne poznanie się i integrację grupy. Przewidywane są zajęcia warsztatowe i grupowe.. Uczestnicy przejdą przez 50-godzinny kurs obsługi komputera ze znajomością Internetu, co zwiększy ich szanse na rynku pracy.

                Obydwie grupy będą realizowały swój program przez okres 6 miesięcy, w cyklu cotygodniowych, dwudniowych spotkań z psychologiem, doradcą zawodowym oraz w formie zajęć grupowych i warsztatowych, będą mogły również korzystać z indywidualnych porad prawnych. Przez okres trwania projektu spotyka się grupa samopomocowa, prowadzona przez pracowników socjalnych.

                Obydwie grupy będą wspólnie uczestniczyć w dwóch wyjazdach studyjnych do spółdzielni socjalnych oraz w wyjeździe integracyjnym do Mikołajek. Odbędzie się również spotkanie podsumowujące realizację projektu z udziałem rodzin uczestników. Projekt zakończy seminarium podsumowujące jego efekty z udziałem władz miasta.  Projekt wspiera kwestie równości szans.  

                Nad właściwą realizacją projektu czuwa Zespół Projektowy. Dyrektor MOPS, Kierownik Projektu, autor wniosku, odpowiedzialny jest za zawieranie umów, rozwiązywanie prawnych aspektów projektu oraz nadzór nad całością zadań. Główna księgowa, odpowiada za prowadzenie finansów projektu i dokumentację finansową. Koordynator, odpowiedzialny jest za monitoring, ewaluację, promocję i dokumentację projektu. Pracownicy socjalni pracujący w projekcie odpowiadają za wyłonienie kandydatów na uczestników projektu, zawarcie i monitorowanie kontraktów socjalnych, prowadzenie środowiskowej pracy socjalnej, ewaluację działań projektowych, prowadzenie grupy samopomocowej oraz prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji

               Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

             Wartość projektu 200 146,96 zł, w tym wkład własny 21 015,43 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej 179 131,53zł.

Wersja do druku