Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Witamy na stronie Projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na usamodzielnienie!

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
realizuje w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku
kolejny projekt systemowy pod nazwą:

„Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie”

Projekt realizowany jest wramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,

Działanie7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

               Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

             Wartość projektu 173 440,25 zł, w tym wkład własny 18 211,23 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej 155 229,02zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 12 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej( w tym dwie osoby niepełnosprawne). Jego adresatami są osoby bezrobotne, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. Z uczestnikami projektu zawarte zostaną kontrakty socjalne, na mocy których nastąpi skierowanie do Klubu Integracji Społecznej. Grupa będzie realizowała swój program w KIS przez okres 6 miesięcy, w cyklu cotygodniowych, dwudniowych spotkań od 1000 do 1500, z psychologiem, doradcą zawodowym, pedagogiem i prawnikiem oraz prowadzona będzie edukacja w grupie samokształceniowej. Ponadto uczestnicy odbędą 50 godzinny kurs obsługi komputera ze znajomością Internetu. Uczestnicy projektu przejdą również badania w zakresie medycyny pracy. Przewidziane zostały spotkania i wyjazdy integracyjne oraz wyjazdy studyjne. Odbędzie się również spotkanie podsumowujące realizację projektu z udziałem rodzin uczestników. Projekt zakończy seminarium podsumowujące jego efekty z udziałem władz miasta.  Przez okres trwania projektu spotykać się będzie grupa samopomocowa, prowadzona przez pracowników socjalnych.

Rekrutacja do projektu systemowego "Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie” 2011

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu prowadzi aktualnie rekrutację uczestników do udziału w kolejnej edycji projektu systemowego "Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie”. Nabór trwa do dnia 10 czerwca 2011 r.

Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta Przasnysza w wieku 40+ , osób nieaktywnych zawodowo, w tym również niepełnosprawnych, które nie pracują, nie korzystają aktualnie z tego samego typu wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nie jest wymagana rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zgłaszające się osoby nie muszą korzystać ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 29 752 28 83; 29 756 45 93 lub osobiście z pracownikiem socjalnym zgodnie z właściwością rejonową.