Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na usamodzielnienie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA

SZANSĄ NA USAMODZIELNIENIE”

REALIZOWANYM PRZEZ

 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZASNYSZU

 


Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


 Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Opracował: koordynator Anna Beata Juklaniuk

Sprawdził i zatwierdził: Dyrektor MOPS Joanna Cieślik

§ 1

 

Informacje o projekcie

 

 1. Projekt pod nazwą „Aktywizacja społeczno - zawodowa szansą na usamodzielnienie” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu z siedzibą w Przasnyszu przy ulicy Świętego Stanisława Kostki 5.
 2. Biuro Projektu znajduje się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu przy ul. Świętego Stanisława Kostki 5. Biuro czynne jest we wtorki w godz. 9.00-17.00, w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 7.30 – 15.30 Telefon: (29) 7522883; Tel./fax(29) 7564593.
 3. Pracownicy socjalni uczestniczący w realizacji projektu urzędują w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu.
 4. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu gminy.
 5. Cele Projektu są zgodne z założeniami POKL – Priorytet VII ( w odniesieniu do grup docelowych projektu), z Planem Działania dla Priorytetu VII, ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Przasnysza (cel operacyjny – tworzenie systemu wsparcia dla osób bezrobotnych w celu ich aktywizowania).
 6. Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku – rozwój i kształtowanie kapitału społecznego. Projekt jest zgodny z celami horyzontalnymi EFS, ponieważ wspiera kwestie równości szans i ma na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego.
 7. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Beneficjent – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu.
  2. Projekt – projekt systemowy p.n.: „Aktywizacja społeczno - zawodowa szansą na usamodzielnienie” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu gminy.
  3. Biuro Projektu – budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 06-300 Przasnysz, ul. Świętego Stanisława Kostki 5.
  4. Dyrektor MOPS, Kierownik Projektu – osoba odpowiedzialna za zarządzanie całością projektu oraz za stały nad nim nadzór, zawieranie umów, rozwiązywanie prawnych aspektów projektu, nadzór nad działaniami Zespołu Projektowego.
  5. Księgowy Projektu – specjalista odpowiedzialny za prowadzenie księgowości, rozliczanie projektu oraz sprawozdawczość finansową projektu.
  6. Koordynator Projektu – konsultant odpowiedzialny za monitoring, dokumentację, promocję i sprawozdawczość.
  7. Zespół Projektowy – wszystkie osoby odpowiedzialne za działania merytoryczne:inicjowanie,planowanie,organizowanie,monitoring, ewaluację, sprawozdawczość i zamknięcie projektu (Dyrektor MOPS, główna księgowa, koordynator, pracownicy socjalni. W/w są oddelegowani do pracy w projekcie.).
  8. Szkolenie kompetencyjne – szkolenie wyposażające w umiejętności pozwalające na poszukiwanie pracy oraz jej utrzymanie.
  9. Szkolenie informatyczne – kursy obsługi komputera, umiejętności wykorzystania Internetu oraz w zależności od poziomu wiedzy rekrutowanej grupy specjalistyczne kursy obsługi określonych programów.
  10. Badania w zakresie medycyny pracy – badania lekarskie sprawdzające stan zdrowia Uczestników niezbędne do ewentualnego podjęcia przez nich pracy.
  11. Doradztwo zawodowe – konsultacje i rozmowy z doradcą zawodowym mające przede wszystkim na celu wybór właściwego szkolenia zawodowego.
  12. Doradztwo psychologiczne – konsultacje i rozmowy z psychologiem mające na celu poszukiwanie predyspozycji indywidualnych do wykonywania określonego zawodu, wzmocnienie motywacji do poszukiwania i podjęcia pracy.
  13. Doradztwo prawne – indywidualne i grupowe porady prawne m. in. w zakresie prawa rodzinnego, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy.
  14. Grupa samopomocowa – dobrowolne zgromadzenie Uczestników projektu, spotykających się w ustalonych przez nich wcześniej dniach i godzinach w celu wzajemnego wspierania się, wspólnego rozwiązywania swoich problemów natury psychicznej czy socjalnej, które dotyczą ich bezpośrednio lub ich bliskich oraz budowania pozytywnych relacji w grupie. Jest środkiem prowadzącym do zniesienia izolacji zewnętrznej (społecznej, towarzyskiej) i wewnętrznej (osobistej, duchowej). Grupa samopomocowa prowadzona będzie przez pracowników socjalnych zaangażowanych w projekcie.
  15. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie.
  16. Uczestnik – kandydat, który spełnił wszystkie wymogi formalne określone we wniosku o dofinansowanie projektu oraz otrzymał pozytywną opinię kwalifikacyjną wydaną przez komisję rekrutacyjną i podpisał deklarację udziału w projekcie.
  17. Komisja rekrutacyjna – zespół w składzie: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zewnętrzny ekspert – psycholog, socjolog lub inny specjalista oraz pracownicy socjalni. Ostateczny wybór kandydatów spełniających wymogi kwalifikacyjne do udziału w projekcie należy do Dyrektora MOPS.
  18. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie – dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział w projekcie, potwierdzający spełnianie kryteriów i znajomość Regulaminu (załącznik nr 3).

 

 

§ 2
Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów, zasady uczestnictwa w projekcie oraz prawa i obowiązki Uczestników.

2.    Projekt zakłada objęcie wsparciem zrekrutowanych Uczestników, których liczba uzależniona jest corocznie od środków finansowych otrzymanych na realizację projektu.

3.    Projekt realizowany jest w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2013 roku. W każdym kolejnym roku kalendarzowym Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w szczegółowych celach, działaniach, zakładanych produktach i rezultatach projektu.

4.    Udział Uczestników w projekcie jest bezpłatny.

5.    Koszt uczestnictwa Uczestników w projekcie ponosi Beneficjent Projektu ze środków otrzymanych na realizację projektu.

6.    W Projekcie zaplanowano organizację następujących działań:

a.       zawarcie kontraktów socjalnych, w których zastosowane będą, co najmniej trzy instrumenty aktywnej integracji lub jeden instrument tj. skierowanie do Klubu Integracji Społecznej,

b.      finansowanie zasiłków celowych z wkładu własnego MOPS,

c.       organizację integracyjnych wyjazdowych sesji grupowych, w czasie których prowadzone będą zajęcia wspierająco-motywujące,

d.      organizację usług wspierających aktywizację zawodową - konsultacje indywidualne z psychologiem, radcą prawnym i doradcą zawodowym oraz zajęcia grupowe i warsztatowe w celu podniesienia efektywności działań skierowanych do Uczestników projektu,

e.       szkolenia kompetencyjnego wyposażającego w umiejętności pozwalające na poszukiwanie pracy oraz jej utrzymanie,

f.       szkolenia informatycznego wyposażającego w umiejętności obsługi komputera, wykorzystania Internetu, i.t.p.

g.      badań Uczestników w zakresie medycyny pracy sprawdzających stan ich zdrowia,

h.      organizację wyjazdów integracyjnych i spotkań dla Uczestników projektu a także ich rodzin,

i.        organizację wyjazdów studyjnych,

j.        organizację spotkań grupy samopomocowej.

7. W Projekcie przewidziano:

a.       pokrycie kosztów szkoleń i doradztwa psychologicznego i zawodowego,

b.      pokrycie kosztów wyjazdów integracyjnych, szkoleniowych, wizyt studyjnych i spotkań dla uczestników i członków ich rodzin,

c.       pomoc finansową nakierowaną na aktywną integrację umożliwiającą poprawę (doskonalenie) wizerunku własnego Uczestników, wzrostu samoakceptacji, itp.,

d.      zapewnienie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,

e.       zapewnienie właściwych warunków lokalowych i sprzętu do realizacji szkolenia,

f.       zapewnienie cateringu – obiadu dla Uczestników oraz serwisu kawowego w czasie szkoleń oraz w trakcie wyjazdów i spotkań integracyjnych, studyjnych, szkoleniowych i innych, przewidzianych w budżecie wniosku o dofinansowanie .

W/w działania opisane w pkt. 6 i pkt. 7 mogą być realizowane w ramach Klubu Integracji Społecznej.


§ 3
Zasady uczestnictwa w Projekcie

1.  Uczestnikiem może zostać osoba, która w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie, spełnia następujące kryteria:

 1. korzysta ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 2. jest w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata),
 3. jest bezrobotna i/lub nieaktywna zawodowo /lub zatrudniona,
 4. jest zagrożona wykluczeniem społecznym,
 5. nie uczestniczy w żadnym innym projekcie współfinansowanym przez EFS,
 6. pozytywnie przeszła proces rekrutacji,
 7. zapoznała się z niniejszym regulaminem uczestnictwa w projekcie,
 8. wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

2. Uczestnik zobowiązany jest do:

a.       aktywnego uczestnictwa w spotkaniach indywidualnych, szkoleniach oraz wszystkich formach doradztwa psychologicznego i zawodowego,

b.      utrzymywania stałego i aktywnego kontaktu z Beneficjentem,

c.       wypełniania ankiet i kwestionariuszy dostarczanych zarówno przez Beneficjenta jak i realizatorów szkoleń oraz udzielania informacji dotyczących swojej aktualnej sytuacji na rynku pracy w trakcie trwania projektu, a także do 6-ciu miesięcy po jego zakończeniu,

d.      niezwłocznego informowania pracownika socjalnego o przeszkodach uniemożliwiających udział w szkoleniach i formach doradztwa najpóźniej do godziny 930 w dniu nieobecnościoraz niezwłocznego poinformowania o rezygnacji z udziału w projekcie (napisanie oświadczenia).

e.       niezwłocznego informowania pracownika socjalnego o wszelkich zmianach numeru telefonu lub adresu zamieszkania,

f.       punktualnego stawiania się na zajęcia ( w przypadku nie zgłoszenia przyczyny nieobecności lub spóźnienia się na zajęcia po 930 nie będzie dla danej osoby zamówiony catering),

g.      usprawiedliwiania wszystkich nieobecności (ustnie lub pisemnie) u pracownika socjalnego lub u innych członków zespołu projektowego.

3. Uczestnik ma prawo do:

a.       udziału w konsultacjach indywidualnych, szkoleniach oraz wszystkich formach doradztwa,

b.      ustalenia indywidualnego terminu spotkania z psychologiem, radcą prawnym bądź doradcą w razie zaistnienia usprawiedliwionych okoliczności uniemożliwiających udział w zajęciach z doradcami w terminie wyznaczonym przez realizatora projektu,

c.       zgłaszania uwag i oceny szkoleń i doradztwa, w których uczestniczy,

d.      otrzymania materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,

e.       otrzymania certyfikatów lub zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniach,

f.       otrzymania opinii na temat predyspozycji indywidualnych i zawodowych od psychologów i doradców,

g.      opuszczenia maksymalnie 20% godzin szkoleń (większa ilość nieobecności spowoduje skreślenie z listy uczestników projektu), w tym 10 % bez pisemnego usprawiedliwienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość pozostawienia Uczestnika w projekcie przy absencji z powodów usprawiedliwionych wyższej niż 20%. Ostateczną decyzję podejmie wówczas Dyrektor MOPS po pozytywnej akceptacji Zespołu Projektowego,

h.      do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku, gdy: rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zawodowych (np. podjęcie pracy bez możliwości dalszego uczestnictwa w projekcie), niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania niniejszego regulaminu (np. choroba),

4.  W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniach z przyczyn nieuzasadnionych lub skreślenia z listy uczestników projektu spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, Beneficjentmoże żądać od Uczestnika zwrotu poniesionych kosztów jego uczestnictwa.

§ 4.
Rekrutacja kandydatów

1.    Rekrutacja kandydatów do projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym z zasadą równości płci, zakłada bowiem równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników.

2.    Rekrutacja kandydatów do udziału w projekcie odbywa się poprzez:

a.       ogłoszenie o naborze na stronie internetowej Urzędu Miasta, stronie internetowej projektu oraz w jednym z tygodników lokalnych,

b.      wyłonienie kandydatów przez pracowników socjalnych spośród klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu spełniających kryteria określone we wniosku o dofinansowanie projektu,

c.       indywidualne konsultacje z pracownikiem socjalnym i wyłonienie wstępnej listy kandydatów,

d.      wypełnienie ankiet rekrutacyjnych (załącznik nr 1),  oraz oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik nr 2),

e.       rekrutację zewnętrzną przeprowadzoną przez psychologa, socjologa lub innego specjalistę zatrudnionego w ramach umowy o dzieło, zakończoną pisemnym raportem,

f.       ustalenie przez Zespół Projektowy ostatecznej listy uczestników oraz zatwierdzenie jej przez Dyrektora MOPS.

3.    Po uzyskaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej każdy z kandydatów zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie i terminie pierwszego spotkania.

4.    Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej kandydaci zakwalifikowani do Projektu zobowiązani będą do podpisania:

a.         deklaracji uczestnictwa w Projekcie, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu (załącznik nr 3),

b.        oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, które stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu (załącznik nr 4),

c.         karty danych osobowych Uczestnika Projektu, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu (załącznik nr 5),

d.        kontraktu socjalnego.

5   Kandydaci, którzy złożą wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne, stają się Uczestnikami.Od dnia podpisania deklaracji przez Uczestnika rozpoczyna się jego udział w projekcie.

6.  Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.

 

§5.
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie 1 stycznia 2011r. i obowiązuje przez czas trwania Projektu. Regulamin jest dostępny w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu i na stronie internetowej: www.mopsprzasnysz.pl
 2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów.
 3. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu.
 4. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą.
 5. Zapoznanie się z regulaminem oraz akceptację zapisów niniejszego regulaminu Uczestnik Projektu potwierdza podpisem na deklaracji uczestnictwa w Projekcie.

 

 

Załączniki:

 1. Ankieta rekrutacyjna
 2. Oświadczenie Kandydata na Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 3. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie.
 4. Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.   
 5. Karta danych osobowych Uczestnika Projektu.
 6. Oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia tożsamego

 

Załączniki:

LP Nazwa dokumentu Pliki do pobrania
1 Ankieta rekrutacyjna
2 Oświadczenie Kandydata na Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
3 Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
4 Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
5 Karta danych osobowych Uczestnika Projektu
6 Oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia tożsamego