Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wybór oferty na usługi szkoleniowe - 29.07.2011

29.07.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi szkoleniowe prowadzone przez prawnika.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zawiadamia, że w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14000 euro na usługę szkoleniową prowadzoną przez prawnika dla 12 osób uczestniczących w projekcie systemowym pt. "Aktywizacja społeczno - zawodowa szansą na usamodzielnienie" realizowanym w 2011 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrał jedyną ofertę, jaka wpłynęła do MOPS w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, złożoną przez prawnika Panią Aleksandrę Dziemaszkiewicz Kwiecińską. Wszystkie określone w zapytaniu ofertowym warunki oraz zaoferowana cena spełniały postawione wymagania.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi szkoleniowe prowadzone przez psychologa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zawiadamia, że w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na usługę  szkoleniową prowadzoną przez psychologa dla 12 osób uczestniczących w projekcie systemowym pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie” realizowanym w 2011 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrał jedyną ofertę, jaka wpłynęła do MOPS w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, złożoną przez psychologa Panią Marzenę Lipińską. Wszystkie określone w zapytaniu ofertowym warunki oraz zaoferowana cena spełniały postawione wymagania.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi szkoleniowe prowadzone przez pedagoga

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zawiadamia, że w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na usługę  szkoleniową prowadzoną przez pedagoga dla 12 osób uczestniczących w projekcie systemowym pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie” realizowanym w 2011 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrał jedyną ofertę, jaka wpłynęła do MOPS w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, złożoną przez Panią Agnieszkę Zekorn. Wszystkie określone w zapytaniu ofertowym warunki oraz zaoferowana cena spełniały postawione wymagania.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi szkoleniowe prowadzone przez doradcę zawodowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zawiadamia, że w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na usługę  szkoleniową prowadzoną przez doradcę zawodowego dla 12 osób uczestniczących w projekcie systemowym pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie” realizowanym w 2011 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrał ofertę złożoną przez doradcę zawodowego Panią Joannę Domańską, z uwagi na spełnienie wymaganych w zapytaniu ofertowym warunków oraz zaoferowaną najniższą cenę.

« inne aktualności