Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie jednodniowej wycieczki na Mazury

01.09.2011

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie jednodniowej wycieczki integracyjnej na Mazury

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu

w związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z późn. zmianami)zaprasza do składania ofert  w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na usługę polegającą na organizacji wycieczki jednodniowej na Mazury na trasie Przasnysz – Reszel – Św. Lipka -Owczarnia – Gierłoż – Przasnysz dla 6 osób z zespołu projektowego oraz dla 12 osób uczestniczących w projekcie systemowym pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie” realizowanym w 2011 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

 

I. Zamawiający

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

06-300 Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5

Tel./fax 29 752 28 83, Tel. 29 756 45 93

Adres e-mail: mopsprzasnysz@poczta.onet.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja jednodniowej integracyjnej wycieczki na Mazury na trasie Przasnysz – Reszel – Św. Lipka-Owczarnia – Gierłoż – Przasnysz  w dniu 21 września 2011r.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje usługę polegającą na kompleksowej organizacji jednodniowej integracyjnej wycieczki na Mazury na trasie Przasnysz – Reszel – Św. Lipka-Owczarnia – Gierłoż – Przasnysz  w dniu 21 września 2011r.dla ogółem 18 osób w tym 6 osób z zespołu projektowego oraz 12 osób w wieku 40+ , w tym 2 osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie systemowym pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie” realizowanym w 2011 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ostateczna ilość osób może ulec zmianie. Zmniejszenie liczby uczestników nie spowoduje zmiany ceny jednostkowej oferowanej przez Wykonawcę.

a. Trasa wycieczki: Przasnysz - Reszel – Św. Lipka – Owczarnia – Gierłoż – Przasnysz

b. Ramowy program jednodniowego spotkania integracyjno-krajoznawczego w wersji wyjazdowej:

• Wyjazd z miejsca zbiórki w Przasnyszu i przejazd do Reszla

• Reszel  

• Św. Lipka

• Obiad

• Owczarnia -Muzeum Mazurskie

• Gierłoż -Wilczy Szaniec

• Krótki posiłek w drodze powrotnej(kolacja z deserem (ciasto), kawą i herbatą)

• Powrót na miejsce zbiórki w Przasnyszu w godzinach wieczornych.

 

c.       Wymagania wobec Wykonawcy:

ü  wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności i czynności będących przedmiotem zamówienia wymagane ustawami nakładającymi obowiązek posiadania takich uprawnień,

ü  wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami do wykonywania zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

ü  wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

ü  wykonawca zobowiązuje się do nie ujmowania na fakturze kosztów za osoby, które nie będą uczestniczyły w spotkaniu integracyjno-krajoznawczym  (wycieczce) z uzasadnionych przyczyn (np. choroba)

ü  Podana w ofercie cena zawiera:

-transport: autokar klasy turystycznej z automatem do kawy i herbaty

-bilety wstępu zgodnie z programem

-obiad

-usługi pilota

-usługi przewodników (zapewnienie przewodników posiadających stosowne uprawnienia we wszystkich miejscach zwiedzania)

-opłaty parkingowe

-ubezpieczenie NNW uczestników

-podatek VAT

 

 

III. Termin wykonania zamówienia: 21 września 2011r.

 

IV. Kryteria wyboru ofert:

Zamawiający dokona  wyboru oferty, której cena brutto w przeliczeniu na jednego uczestnika wycieczki będzie najniższa (cena musi uwzględniać wszystkie koszty i opłaty niezbędne do zrealizowania zamówienia i będzie obowiązującą przez cały czas ważności oferty).

 

V. Sposób przygotowania oferty:

  1. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  2. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.
  3. Oferent przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.
  4. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy na zewnątrz.
  5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  6. Oferent złoży oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu - załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć z dopiskiem „Projekt systemowy pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie – organizacja jednodniowej wycieczki na Mazury”:

a) osobiście w siedzibie: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. Św. Stanisława Kostki 5 - sekretariat pokój nr 45

b) przesłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz

c) przesłać faksem na numer 29752 28 83

d) w wersji elektronicznej na e-mail: mopsprzasnysz@poczta.onet.pl

w nieprzekraczalnym terminie dodnia 8 września 2011 roku do godziny 12:00

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego na w/w miejsce, a nie data jej wysłania.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Oferenci o rozstrzygnięciu postępowania zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej www.mopsprzasnysz.pl

 

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany formularz oferty (zał. Nr 1 do zapytania ofertowego),

b) szczegółowy program wycieczki integracyjnej z kalkulacją kosztów, ceną jednostkową na jednego uczestnika oraz całkowitą ceną brutto wycieczki,

c) dokument o posiadaniu uprawnień do świadczenia usług turystycznych,

d) dokument potwierdzający wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego,

e) dokument potwierdzający posiadanie gwarancji ubezpieczeniowej,

f) oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu (zał. nr 2 do zapytania ofertowego).

 

 

 

 

Przasnysz, dnia 1.09.2011 r.                                                 Dyrektor Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Przasnyszu

Joanna Cieślik

Załączniki

 

LP Nazwa dokumentu Pliki do pobrania
1 Zapytanie ofertowe
2 Załącznik nr1 do oferty
3 Załącznik nr2 do oferty

 

« inne aktualności