Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wybór oferty na zorganizowanie wycieczki integracyjnej na Mazury 08.09.2011

13.09.2011

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie jednodniowej wycieczki integracyjnej na Mazury

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zawiadamia, że w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na usługę polegającą na kompleksowej organizacji wycieczki jednodniowej na Mazury na trasie Przasnysz – Reszel – Św. Lipka - Owczarnia – Gierłoż – Przasnysz dla 6 osób z zespołu projektowego oraz dla 12 osób uczestniczących w projekcie systemowym pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie” realizowanym w 2011 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

wybrał ofertę złożoną przez Biuro Podróży „AZYMUT”, ul. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, cena brutto świadczenia od jednej osoby 184 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery złote), całkowita cena brutto całości zamówienia 3 312,00zł (słownie: trzy tysiące trzysta dwanaście złotych)

z uwagi na spełnienie wszystkich wymaganych w zapytaniu ofertowym warunków oraz zaoferowaną najniższą cenę.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Przasnyszu
Joanna Cieślik

Przasnysz, dnia 8.09.2011 r.

« inne aktualności