Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaproszenie do składania oferty dla psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego i prawnika

22.06.2011

Zaproszenie do składania ofert na usługi szkoleniowe 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na usługi szkoleniowe dla 12 osób uczestniczących w projekcie systemowym pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansa na usamodzielnienie” realizowanym w 2011 r.  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

( rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

 

                   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu poszukuje do współpracy i zaprasza do złożenia Ofertyna przeprowadzenie zajęć w ramach Klubu Integracji Społecznej z 12 uczestnikami/uczestniczkami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie” następujących specjalistów:

1. PSYCHOLOG do prowadzenia warsztatów, treningów i konsultacji indywidualnych

dla 12 uczestników projektu

Forma zatrudnienia : umowa zlecenie

Termin zadania: harmonogram realizacji usługi będzie ustalony indywidualnie ze specjalistą;

planowany termin realizacji: sierpień – grudzień 2011.

Ilość godzin : 84 godz., w tym:

®treningi i warsztaty: 60 godzin;

®konsultacje indywidualne: 24 godz.;  dla jednej osoby przewidziano 2 godz.

Zakres wykonywanych zadań:

Ø  prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych w zakresie kompetencji i umiejętności psychospołecznych w podanej wyżej ilości godzin ( między innymi: nabycia umiejętności komunikacji interpersonalnej, umiejętności rozwiązywania konfliktów, budowania konstruktywnej krytyki, asertywności, brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje, zwiększenia zaufania we własne siły i możliwości oraz lepszej organizacji życia domowego i łączenia go z obowiązkami zawodowymi);

Ø  opracowanie i przeprowadzenie dwóch ankiet dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu sprawdzających umiejętności psychospołeczne przed rozpoczęciem cyklu szkoleniowego w KIS oraz po jego zakończeniu, opracowanie ich wyników, wyciągnięcie wniosków oraz przedstawienie Wykonawcy w postaci raportu z załącznikami w postaci ankiet i zbiorczych wyników;

Ø  opracowanie opinii psychologicznej dla każdego uczestnika/uczestniczki w oparciu o specjalistyczne testy i badania;

Ø  prowadzenie konsultacji indywidualnych dla uczestniczek/uczestników projektu;

Ø  opracowanie planu godzinowego zajęć i przedstawienie go Zamawiającemu przed rozpoczęciem zajęć;

Ø  opracowanie programu zajęć;

Ø  przygotowanie zestawu materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika/uczestniczki zajęć;

Ø  opracowanie po każdej sesji raportu zawierającego charakterystykę grupy, charakterystykę indywidualną uczestników/uczestniczek, przebieg szkolenia oraz spostrzeżenia-wnioski prowadzącego;

Ø  dokumentowanie zajęć  w prowadzonym dzienniku;

Ø  monitorowanie przebiegu aktywizacji społecznej uczestniczek/uczestników projektu;

Ø  oznakowanie wszystkich wykonywanych dokumentów w związku z realizacją usługi aktualnymi logotypami: Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny, Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności.

Wykonawca w ramach zleconego zadania zobowiązany będzie do przygotowania we własnym zakresie materiałów niezbędnych do wykonania zadania.

Wymagania niezbędne:

Ø  wykształcenie wyższe psychologiczne;

Ø  kwalifikacje w zakresie umiejętności trenerskich lub edukacyjnych,

Ø  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:

 

Ø  udokumentowane doświadczenie w pracy z klientami pomocy społecznej (potwierdzone referencjami),

Ø  udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu spotkań, warsztatów/szkoleń dla osób bezrobotnych ze wskazanego obszaru zagadnień ( potwierdzone referencjami) w ilości minimum 120 godzin,

Ø  komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i zaangażowanie,

Ø  umiejętność pracy w zespole.

 

 

2. DORADCA ZAWODOWY do prowadzenia warsztatów, treningów i konsultacji

indywidualnych dla 12 uczestników projektu

Forma zatrudnienia : umowa zlecenie.

Termin zadania: harmonogram realizacji usługi będzie ustalony indywidualnie ze specjalistą;

planowany termin realizacji: sierpień – grudzień 2011

Ilośćgodzin : 84 godz. w tym:

® treningi i warsztaty: 60 godzin;

®konsultacje indywidualne: 24 godz. dla jednej osoby przewidziano 2 godz.

Zakres wykonywanych zadań:

Ø  prowadzenie warsztatów/treningów w zakresie nabycia umiejętności poruszania się po rynku pracy, przygotowania do efektywnego poszukiwania pracy poprzez nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych, prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z treningiem autoprezentacji oraz podstaw przedsiębiorczości;

Ø  opracowanie i przeprowadzenie 2 ankiet dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu systemowego sprawdzającej umiejętności społeczno - zawodowe przed rozpoczęciem cyklu szkoleniowego w KIS oraz po jego zakończeniu, opracowanie jej wyników, wyciągnięcie wniosków oraz przedstawienie Wykonawcy w postaci raportu z załącznikami w postaci ankiet i zbiorczych wyników;

Ø  indywidualne poradnictwo zawodowe w celu zdiagnozowania potencjału i predyspozycji zawodowych uczestników/uczestniczek projektu;

Ø  opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla każdego uczestnika projektu,

Ø  opracowanie planu godzinowego zajęć i przedstawienie go Zamawiającemu przed rozpoczęciem zajęć;

Ø  opracowanie po każdej sesji raportu zawierającego charakterystykę grupy, charakterystykę indywidualną uczestników/uczestniczek, przebieg szkolenia oraz spostrzeżenia-wnioski prowadzącego;

Ø  przygotowanie zestawu materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika/uczestniczek zajęć;

Ø  opracowanie programu zajęć;

Ø  dokumentowanie zajęć oraz frekwencji uczestników w prowadzonym dzienniku;

Ø  oznakowanie wszystkich wykonywanych dokumentów w związku z realizacją usługi aktualnymi logotypami: Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny, Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności.

Ø  monitorowanie przebiegu aktywizacji społecznej uczestniczek/uczestników projektu.

 

Wykonawca w ramach zleconego zadania zobowiązany będzie do przygotowania we własnym zakresie materiałów niezbędnych do wykonania zadania.

 

Wymagania niezbędne:

Ø  wykształcenie wyższe (pedagogika lub psychologia) o specjalności poradnictwo

zawodowe lub doradztwo zawodowe;

lub wykształcenie wyższe (pedagogika, psychologia, socjologia) i ukończone studia

podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego;

Ø  kwalifikacje w zakresie umiejętności trenerskich lub edukacyjnych;

Ø  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

Wymagania dodatkowe:

 

Ø  udokumentowane doświadczenie w pracy z klientami pomocy społecznej( potwierdzone referencjami),

Ø  udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu spotkań, warsztatów/szkoleń dla osób bezrobotnych ze wskazanego obszaru zagadnień ( potwierdzone referencjami) w ilości minimum 120 godzin,

Ø  znajomość metod i technik poradnictwa zawodowego;

Ø  doświadczenie w pracy jako doradca zawodowy (min. 3 lata);

Ø  praktyczna znajomość zagadnień związanych ze wskazanym obszarem zagadnień;

Ø  komunikatywność;

Ø  umiejętności interpersonalne;

Ø  dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie.

 

3. PEDAGOG do prowadzenia warsztatów i treningów grupowych z zakresu relacji w rodzinie oraz umiejętności gospodarowania budżetem domowym

dla 12 uczestników projektu

Forma zatrudnienia : umowa zlecenie.

Termin zadania: harmonogram realizacji usługi będzie ustalony indywidualnie ze specjalistą;

planowany termin realizacji: wrzesień – grudzień 2011

Ilość godzin : 24 godz. w tym:

®treningi i warsztaty: 24 godziny;

Zakres wykonywanych zadań:

Ø  prowadzenie zajęć warsztatowych/treningów w zakresie prowadzenia zajęć ze wskazanego obszaru zagadnień,

Ø  opracowanie programu zajęć;

Ø  przygotowanie zestawu materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika zajęć;

Ø  opracowanie po każdej sesji raportu zawierającego charakterystykę grupy, charakterystykę indywidualną uczestników, przebieg szkolenia oraz spostrzeżenia-wnioski prowadzącego;

Ø  dokumentowanie zajęć  w prowadzonym dzienniku;

Ø  oznakowanie wszystkich wykonywanych dokumentów w związku z realizacją usługi aktualnymi logotypami: Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny, Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności.

 

 

Wykonawca w ramach zleconego zadania zobowiązany będzie do przygotowania we własnym zakresie materiałów niezbędnych do wykonania zadania.

 

Wymagania niezbędne:

Ø  wykształcenie wyższe pedagogiczne;

Ø  kwalifikacje w zakresie umiejętności trenerskich lub edukacyjnych,

Ø  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:

Ø  udokumentowane doświadczenie w pracy z klientami pomocy społecznej(potwierdzone referencjami),

Ø  udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu spotkań, warsztatów/szkoleń dla osób bezrobotnych ze wskazanego obszaru zagadnień (potwierdzone referencjami) w ilości minimum 120 godzin,

Ø  doświadczenie zawodowe min. 3 lata;

Ø  umiejętność pracy z grupą;

Ø  komunikatywność;

Ø  odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie;

Ø  doświadczenie w pracy wychowawczej z rodziną oraz osobami dorosłymi.

 

5.   PRAWNIK –do przeprowadzenia zajęć z zakresu przepisów prawa dla 12 uczestników projektu

Forma zatrudnienia : umowa zlecenie.

Termin zadania: harmonogram realizacji usługi będzie ustalony indywidualne ze specjalistą;

planowany termin realizacji: październik – grudzień 2011

Ilość godzin : 12 godz. w tym:

®wykłady  i warsztaty: 12 godzin;

Zakres wykonywanych zadań:

Ø  prowadzenie zajęć w zakresie podnoszenia lub nabycia kompetencji poruszania się w przepisach prawapracy, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Ø  opracowanie programu zajęć;

Ø  przygotowanie zestawu materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika zajęć;.

Ø  dokumentowanie zajęć oraz frekwencji uczestników w prowadzonym dzienniku;

Ø  oznakowanie wszystkich wykonywanych dokumentów w związku z realizacją usługi aktualnymi logotypami: Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny, Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności.

 

 

Wymagania niezbędne:

Ø  wykształcenie wyższe kierunkowe;

Ø  doświadczenie zawodowe min. 3 lata;

Ø  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:

Ø  udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu spotkań, warsztatów/szkoleń z osobami dorosłymi (potwierdzone referencjami lub oświadczeniem);

Ø  umiejętność pracy z grupą;

Ø  komunikatywność;

Ø  odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie.

 

 

 

Wykonawca w ramach zleconego zadania zobowiązany będzie do przygotowania we własnym zakresie materiałów niezbędnych do wykonania zadania.

 

Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 12 osób, w tym dwie osoby niepełnosprawne.

Trenerzy, tj. psycholog, doradca zawodowy, pedagog i prawnik proszeni są o złożenie dokumentów do dnia 26.07.2011 r. na podany wyżej adres.

 

Dokumenty, które wpłynądo MOPS po wyżej określonym terminie nie będąrozpatrywane.

Złożonych ofert nie odsyłamy. Informujemy, że zaproponowana oferta będzie porównana z innymi ofertami.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami.

 

Załączniki:


 

Zapytanie ofertowe dla psychologa wraz z załącznikami

 

LP Nazwa dokumentu Pliki do pobrania
1 Zapytanie ofertowe
2 Załącznik nr1 do oferty
3 Załącznik nr2 do oferty


 

Zapytanie ofertowe dla doradcy zawodowego wraz z załącznikami

 

LP Nazwa dokumentu Pliki do pobrania
1 Zapytanie ofertowe
2 Załącznik nr1 do oferty
3 Załącznik nr2 do oferty

 

Zapytanie ofertowe dla pedagoga wraz z załącznikami

 

LP Nazwa dokumentu Pliki do pobrania
1 Zapytanie ofertowe
2 Załącznik nr1 do oferty
3 Załącznik nr2 do oferty


 

Zapytanie ofertowe dla prawnika wraz z załącznikami

 

LP Nazwa dokumentu Pliki do pobrania
1 Zapytanie ofertowe
2 Załącznik nr1 do oferty
3 Załącznik nr2 do oferty

 

« inne aktualności