Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wybór oferty na usługi szkoleniowe informatyka

05.07.2011

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na usługi szkoleniowe prowadzone przez informatyka

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zawiadamia, że w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na usługę  szkoleniową prowadzoną przez informatyka dla 12 osób uczestniczących w projekcie systemowym pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie” realizowanym w 2011 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

wybrał ofertę złożoną przez Pana Grzegorza Szczepkowskiego z uwagi na spełnienie wszystkich wymaganych w zapytaniu ofertowym warunków oraz zaoferowaną  najniższą cenę.

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Przasnyszu

Joanna Cieślik

« inne aktualności