Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja podsumowująca projekt systemowy

02.02.2015

Dnia 28 stycznia 2015 roku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu w latach 2008-2015, pod nazwą: „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie VII. Promocja integracji Społecznej, 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wartość całkowita projektu to kwota 1 123 209, 34 zł, w tym 1 004 478,61 stanowiła dotacja, a 118 730,73 zł wkład własny.

Spotkanie zorganizowano w Gościńcu „IWA” przy ul. Targowej 5. Program uroczystości był następujący:

1. Wręczenie certyfikatów uczestnikom VII edycji projektu
2. Prezentacja raportu ewaluacyjnego
3. Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych ekspertów
4. Prezentacja filmu „Chcę wyjść”
5. Wystąpienia zaproszonych gości
6. Prezentacja filmu „Trzy dni”

W konferencji udział wzięli:

1. Uczestnicy projektu kolejnych edycji
2. Pani Wiesława Krawczyk, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Woj. Mazowieckiego
3. Władze miasta na czele z Burmistrzem Miasta Panem Waldemarem Trochimiukiem i Panią Burmistrz Wiesławą Helwak oraz Przewodniczący Rady Miasta Pan Piotr Jeronim z licznym gronem Radnych
4. Pan Andrzej Szewczyk – opiekun projektu z ramienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie
5. Pani Elżbieta Mech – Kierownik Oddziału Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Ostrołęce
6. Pani Jadwiga Żuber – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu
7. Pani Beata Kotlicka – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku oraz Pani Małgorzata Kwiatkowska, Kierownik Działu Pomocy MOPS w Radomsku
8. Pani Dorota Kaczorek – Urban – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie
9. Pani Elżbieta Urban – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu,
10. Pani Izabela Witkowska - Martynowicz , rzecznik BiuraPrasowego Centrum Informacji o Zamku Królewskim
11. Pani dr Izabela Książkiewicz, pracownik dydaktyczny Szkoły Głównej Handlowej – opiekun merytoryczny projektu
12. Trenerzy, konsultanci i wykładowcy prowadzący zajęcia w ramach Klubu Integracji Społecznej
13. Pan Michał Helwak, Prezes Fundacji Przasnyskiej, założyciel Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej w Przasnyszu – wolontariusz w projekcie 2014, realizator filmu „Chcę wyjść”
14. Pracownicy socjalni biorący udział w projekcie przez wszystkie lata oraz pozostali pracownicy MOPS w Przasnyszu zaangażowani w projekt

Rozpoczęcia dokonała Pani Joanna Cieślik – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, witając licznie przybyłych gości. Następnie wraz z Panią Wiesławą Krawczyk wręczyły certyfikaty uczestnikom VII edycji projektu. Pani Wiesława Krawczyk w ciepłych słowach wyraziła swoją radość z aktywnego uczestnictwa osób bezrobotnych w projekcie oraz pogratulowała Dyrekcji i Pracownikom MOPS w Przasnyszu wytrwałości i zaangażowania w dodatkowe zadania związane z jego realizacją.

Pani Dyrektor Joanna Cieślik przedstawiła raport ewaluacyjny, zwięźle prezentując efekty projektu systemowego. Przez siedem lat, we wszystkich edycjach projektu wzięło udział ogółem 94 osoby, w tym 6 mężczyzn. Wśród uczestników przeważali długotrwale bezrobotni (stanowiąc 75,5%). Najliczniej, bo aż przez 55 osób, reprezentowany był przedział wiekowy 34-50 lat. Wykształcenie biorących udział w projekcie było zróżnicowane, jednak najliczniejsza grupa (46,8%) legitymowała się wykształceniem zasadniczym zawodowym. W tego typu przedsięwzięciach, gdzie przedmiotem oddziaływania jest człowiek, trudno opierać się tylko o mierzalne efekty projektu. Największym sukcesem jest zmiana, jak dokonuje się w jego uczestnikach, powodująca przełamanie własnych wewnętrznych ograniczeń blokujących jednostkę przed wyjściem z domu i poszukiwania jakiegokolwiek zajęcia. O zmianach, jakie zaszły w uczestnikach projektu mówiła Pani dr Izabela Książkiewicz, opiekun merytoryczny projektu, autorka części raportu ewaluacyjnego, pn. „Społeczne i instytucjonalne efekty projektu systemowego zrealizowanego przez MOPS”. Podkreślali to także w swoich wypowiedziach uczestnicy projektu w trakcie konferencji oraz podczas projekcji filmu „Chcę wyjść” , a także członkowie Panelu Dyskusyjnego, w skład którego weszli:

1. Psycholog Michalina Kuczkowska
2. Radca prawny Aleksandra Dziemaszkiewicz-Kwiecińska
3. Pani Beata Kotlicka – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku
4. Pani Elżbieta Mech – Kierownik Oddziału Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Ostrołęce.

Na zakończenie części oficjalnej konferencji Burmistrz Przasnysza Pan Waldemar Trochimiuk wraz z Panią Dyrektor Joanną Cieślik podziękowali pracownikom szczególnie zaangażowanym w przebieg projektu wręczając im dyplomy. Pan Burmistrz Waldemar Trochimiuk okazał swoje zadowolenie z tego typu przedsięwzięć w mieście, kierując słowa podziękowania zarówno do uczestników jak też do dyrekcji i pracowników MOPS-u. Wyraził też nadzieję, że tego typu projekty wpiszą się na stałe w system pracy Ośrodka i będą jedną z metod pracy pracowników socjalnych. Głos zabrali również inni zaproszeni goście, w tym Pan Andrzej Szewczyk, Pani dr Izabela Książkiewicz, Pani Izabela Witkowska - Martynowicz oraz Pani Wiesława Helwak – zastępca Burmistrza Przasnysza.

W imieniu uczestników wszystkich edycji projektu głos zabrała, dziękując Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przasnyszu za umożliwienie uczestnictwa i wszechstronną pomoc – Pani Grażyna Pietrzykowska.

Krótki film z wycieczki do Trójmiasta nakręcony przez uczestników rocznika 2014 „Trzy dni”, zakończył część oficjalną. Przy posiłku, kawie i herbacie był jeszcze czas na podsumowania i wnioski w kuluarowych rozmowach. Konferencja trwała od godziny 11 do godziny 15.

Wersja do druku
« inne aktualności