zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Procedura "Niebieskie Karty"

 

 


Czym jest przemoc w rodzinie i procedura „Niebieskie Karty”


 

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności poprzez narażenie tych osób na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych  przemocą.

 

„Niebieskie Karty" to procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie, na którą składa się odpowiednia dokumentacja i sposób postępowania w przypadku stwierdzenia, bądź podejrzenia występowania przemocy.

 


Realizacja procedury „Niebieskie Karty”


 

Procedura „Niebieskie Karty” wszczęta zostaje w chwili wypełnienia „Niebieskiej Karty A” przez przedstawiciela jednej z niżej wymienionych służb:

  •  pomocy społecznej,
  •  gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
  •  Policji,
  • oświaty,
  •  ochrony zdrowia

w sytuacji, gdy powziął podejrzenie stosowania przemocy wobec członków rodziny w toku prowadzonych czynności służbowych/zawodowych lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Podczas pierwszego kontaktu z osobą doznającą przemocy otrzymuje ona formularz „Niebieska Karta B”, opisujący najważniejsze przestępstwa związane z przemocą domową wraz z informacją o miejscach na terenie Świdnicy, do których może zwrócić się o pomoc.

Po wypełnieniu „Niebieskiej Karty A” oryginał dokumentu niezwłocznie (w ciągu 7 dni) jest przekazywany do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świdnicy.

Dla każdej rodziny Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje indywidualnie grupę roboczą, której przekazuje „Niebieską Kartę A”  w ciągu trzech dni.

Grupa robocza spotyka się z osobą doznającą przemocy oraz osobą stosującą przemoc, m.in. w celu uzupełnienia informacji na drukach „Niebieskiej Karty C” i „Niebieskiej Karty D” oraz opracowania i realizacji planu pomocy rodzinie. Spotkania są organizowane w taki sposób,  aby zagwarantować osobie doznającej przemocy poczucie bezpieczeństwa i nie narażać jej na spotkanie ze sprawcą.

Osobę stosującą przemoc na spotkanie grupy roboczej wzywa Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wszczęcie i prowadzenie procedury „Niebieskie Karty” nie wymaga zgody  osoby, co do której istnieje podejrzenie, że  została dotknięta przemocą w rodzinie. W trakcie prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” należy podjąć działania motywujące osobę o współpracy.

Zakończenie procedury wymaga wskazania przesłanki do zakończenia, określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz jednogłośnej decyzji przy obecności wszystkich członków grupy roboczej.

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat