zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Postępowanie w sytuacjach przemocy

 

 


Postępowanie w sytuacjach przemocy


 

Interwencja Policji w miejscu zamieszkania rodziny w związku z rozpoznaniem przemocy w rodzinie, której celem jest zatrzymanie przemocy – pouczenie osoby doznającej przemocy o przysługujących jej prawach oraz sprawcy o konsekwencjach grożących za znęcanie się nad osobą bliską i wezwanie go do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego, w razie potrzeby, izolowanie sprawcy, gdy stanowi on realne zagrożenie dla zdrowia i życia domowników, szczególnie gdy jest nietrzeźwy.

 

Uruchomienie działań wspierających osobę doznającą przemocy, za jej zgodą – motywowanie do korzystania ze wsparcia specjalistów, którzy wesprą w poszukaniu najlepszego rozwiązania w radzeniu sobie z przemocą, wzmocnią oraz zachęcą do budowania własnej mocy i sprawczości.

 

Informowanie o programach terapeutycznych dla sprawców przemocy oraz motywowanie do udziału w nich – w celu ukazania, że to co robi jest przestępstwem ściganym przez prawo i grożą za to określone konsekwencje oraz motywowania do zmiany zachowań.

 

Dokumentowanie zdarzeń związanych z przemocą w rodzinie oraz podejmowanych przez służby społeczne i poszczególnych członków rodziny działań służących ograniczeniu lub ustaniu przemocy w rodzinie – pozwala na zaplanowanie pomocy oraz może być wykorzystane w postępowaniu przygotowawczym wobec sprawcy.

 

Współpraca wszystkich podmiotów zobowiązanych do udzielenia wsparcie rodzinie uwikłanej w przemoc domową – to łączenie kompetencji, możliwości i narzędzi, jakimi dysponują policjanci, pracownicy socjalni, przedstawiciele oświaty, ochrony zdrowia i Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat