zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Aktualności

 

 

Informacje dla mieszkańców.

Informacje dla mieszkańców w sprawie Programu Rodzina 500+

Informujemy, że decyzje przyznające naszym mieszkańcom świadczenie wychowawcze 500+ wygasają 30 września 2017r. Aby nadal pobierać to świadczenie konieczne jest ponowne złożenie wniosku. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Św. St. Kostki 5 w Punkcie przyjmowania wniosków Program Rodzina 500+.

Możliwe jest również składanie wniosków drogą elektroniczną poprzez:

·         Portal www.empatia.mrpips.gov.pl

·         Platformę ePUAP

·         Bankowość elektroniczną

Druki wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego można pobierać w Punkcie przyjmowania wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub wydrukować bezpośrednio ze strony internetowej MOPS w Przasnyszu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 29 752 28 83 albo poprzez e-mail: sekretariat@mopsprzasnysz.pl

 

 

Informacje dla mieszkańców.

 

 

Kiedy?

 • Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r., a świadczenie zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.
 • Na ustalenie i wypłatę świadczeń Ośrodki mają w pierwszym okresie 3 miesiące, a nie miesiąc od dnia złożenia wniosku.
 • Dopiero w przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r., świadczenia będą przyznawane i wypłacane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
 • Świadczenia przyznawane będą na okresy roczne od 1 października do 30 września.
 • Pierwszy okres ustalenia świadczenia rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy 30 września 2017 r.

Gdzie?

Realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu - Dział Świadczeń Rodzinnych .

Druki wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego można pobierać w Punkcie przyjmowania wniosków ul. Św. St. Kostki 5 (hol I piętro) oraz w Urzędzie Miasta ul. J. Kilińskiego 2 (hol, parter)

lub wydrukować bezpośrednio ze strony internetowej MOPS w Przasnyszu.


Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów można składać od 01.04.2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Św.St. Kostki 5 w Punkcie przyjmowania wniosków Program Rodzina 500 +

Możliwe jest również składanie wniosków drogą elektroniczną poprzez:

Lista banków, z którymi zawarto porozumienie:
Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 29 752 28 83 oraz poprzez e-mail: mopsprzasnysz@poczta.onet.pl


 

Załączniki:

 

 

 


Program Rodzina 500+ - ważne aktualne informacje

Program „Rodzina 500+”  to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci.

Wnioski można składać  od 1 kwietnia 2016 r.  w godzinach 7:30 – 15.30, wtorek 9:00 - 17:00  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Św. St. Kostki 5.

Wnioski złożone przed  1 kwietna 2016 nie będą rozpatrywane i osoba ubiegająca się  o świadczenie będzie musiała ponownie złożyć wniosek w terminie wyznaczonym przez ustawodawcę.

W przypadku złożenia wniosku do 30 czerwca 2016 r. świadczenie zostanie wyrównane od 1 kwietnia.

 

Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.

 

Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

 

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do  sądu o jego przysposobienie).

 

Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

 

Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

 

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

 

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat wlicza się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

 

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Do wniosku należy dołączyć: 

 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym;
 • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;
 • dokumenty potwierdzające utratę dochodu oraz jego wysokość;
 • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu;
 • dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;
 • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
 • w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

 

Przypominamy również dotychczasowym świadczeniobiorcom Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, iż dostarczanie dokumentacji w ich przypadku, jeżeli nie nastąpiła zmiana sytuacji rodzinnej i dochodowej, nie jest obowiązkowe.

 

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzyskane w 2014 r.

 

 

Informacja telefoniczna: 29 752 28 83  E-mail: mopsprzasnysz@poczta.onet.pl

 

 

W przypadku braku zgłoszenia istotnych faktów mających wpływ na przyznane świadczenie lub zgłoszenia ich w późniejszym terminie może zostać wszczęte postępowanie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego skutkujące koniecznością zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę.

 


 


  Numery infolinii

Program „Rodzina 500 plus” rusza za miesiąc. Od 1 kwietnia rodzice będą mogli składać wnioski o świadczenie wychowawcze. W każdym urzędzie wojewódzkim działa infolinia dotycząca programu. Dzisiaj rusza także infolinia Ministerstwa Rodziny.

 

We wszystkich województwach uruchomiono specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500plus”. Infolinie - w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w urzędach wojewódzkich czynne są w godzinach pracy urzędów. Mogą z nich skorzystać rodzice i opiekunowie zainteresowani świadczeniem, ale także pracownicy samorządów. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora. Wykaz numerów telefonów w urzędach wojewódzkich znajduje się poniżej:

 

Lp.

Województwo

Numer infolinii

1.

Mazowieckie

 22 695 71 22

2.

Kujawsko-Pomorskie

800 500 112

3.

Lubelskie

81 742 42 40

4.

Lubuskie

95 711 55 00

5.

Łódzkie

42 664 20 20, 42 664 20 12

 

6.

Małopolskie

12 392 15 83, 12 392 15 85

7.

Dolnośląskie

 71 340 60 11,  71 340 61 17

8.

Opolskie

77 452 45 00

9.

Podkarpackie

800 100 990

10

Podlaskie

85 743 94 99

11.

Pomorskie

58 337 71 28, 58 337 75 28, 58 337 75 78

12.

Śląskie

32 207 70 05

13.

Świętokrzyskie

41 342 16 35, 41 342 12 05

14.

Warmińsko-Mazurskie

55 237 45 94

15.

Wielkopolskie

61 854 11 77

16.

Zachodnio-pomorskie

91 430 34 25

 

W resorcie rodziny infolinia działa pod numerem 22 529 06 68.

 

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl.

 

Dzięki programowi „Rodzina 500 plus” rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza netto 800 zł na osobę lub 1200 zł (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat