SmodCMS

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu realizuje w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku kolejny projekt systemowy pod nazwą:

 

„Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie”.

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,

Działanie7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 12 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (w tym dwie osoby niepełnosprawne). Jego adresatami są osoby bezrobotne, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej.

Z uczestnikami projektu zawarte zostaną kontrakty socjalne, na mocy których nastąpi skierowanie do Klubu Integracji Społecznej. Grupa będzie realizowała swój program w KIS przez okres 6 miesięcy, w cyklu cotygodniowych, dwudniowych spotkań z psychologiem, doradcą zawodowym, trenerem umiejętności społecznych. Osoby objęte projektem wezmą udział w zajęciach z treningu budżetowego oraz elementów prawa; prowadzona będzie także edukacja w grupie samokształceniowej. Ponadto uczestnicy odbędą 60 godzinny kurs obsługi komputera ze znajomością Internetu.

Przewidziane zostały spotkania i wyjazdy integracyjne oraz wyjazdy studyjne. Odbędzie się również spotkanie podsumowujące realizację projektu z udziałem rodzin uczestników. Przez okres trwania projektu spotykać się będzie grupa samopomocowa, prowadzona przez pracowników socjalnych.

Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta Przasnysza osób nieaktywnych zawodowo, w tym również niepełnosprawnych, które nie pracują, nie korzystają aktualnie z tego samego typu wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nie jest wymagana rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zgłaszające się osoby nie muszą korzystać ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.